Setkávání v energetickém pojetí světa

Aura

Již na dávných obrazech světců můžeme spatřit znázornění energetického obalu lidského těla - auru. Mívá podobu paprsků či zlatavé mlhy, která je nakreslena kolem hlavy a ramen vyobrazených postav. Naše fyzické tělo je jen jedna součást našeho bytí. Toto energetické pole se nachází okolo všech živých organismů. Tedy nejenom lidí, ale i zvířat a rostlin.  Obklopuje živé organismy v několika vrstvách. Jsou lidé, kteří dokážou auru přímo vidět v jejích barvách nebo vnímat její obrys.

Aura představuje naši vitální sílu, důležitou pro celý náš život, jeho kvalitu i zdraví. Jsou zde přítomny veškeré emoce, myšlenky, představy, zkušenosti i záměry, které člověk má. Základní vlastností energie v auře je pohyb. Pokud se energie nehýbe nebo je blokována, může se projevit jako bolest nebo nemoc fyzického těla, špatné mezilidské vztahy nebo negativní životní situace.

Většinou si velmi zakládáme na svém fyzickém vzhledu. Pečlivě se oblékáme, češeme vlasy, dbáme o svoji pleť, abychom vypadali co nejlépe.  Snažíme se také skrýt navenek různé starosti a prožívanou nepohodu. Naše energetické tělo, které ničím nezakryjeme, však o nás okolí vypovídá. Je to, jako bychom chodili po světě s obnaženým nitrem. Někdy vyzařujeme pohodu a lidé se na nás nečekaně usmívají. Jindy nejsme v dobré náladě nebo nás něco trápí a okolí to opět vycítí.

Představte si, že jdete po ulici. Vaše aura vás neodmyslitelně provází. Proti vám jde jiný, třeba neznámý člověk a i on je obklopen energetickým polem. Během malé chvíle se setkáte, možná se jen minete, možná se zastavíte na kus řeči. V každém případě se alespoň na chvíli setkají dvě energetická pole vašich bytostí. Zkusme se nyní zamyslet, co se stane při setkání dvou lidí v energetickém pojetí.

Míjení

Já a ostatní lidéPři pouhém míjení dvou osob v tak velké vzdálenosti, že se vaše aury energeticky nestřetnou, nedochází vlastně k žádnému bližšímu kontaktu. Každý z vás si jde dál svou cestou, jako byste se vůbec nesetkali. Většinou na takové letmé setkání rychle zapomenete, neovlivní vás.

Míjení se dvou osob ve větší blízkosti, která již zasahuje do vašeho energetického pole, je něco jiného. Ještě dříve, než mezi vámi dojde ke kontaktu, jistě vnímáte i něco, co souvisí s druhým člověkem, který jde proti vám. Vaše pocity ve spojitosti s tímto člověkem vám napovídají o jeho nitru.  Vnímáte přes jeho auru na určitou vzdálenost, jaké emoce tento člověk právě prožívá. Podvědomě k němu zaujímáte nějaký postoj na základě vnímání jeho aury. Bez toho, abyste s ním promluvili, je vám buď sympatický, lhostejný nebo byste se mu nejraději vyhnuli. Navzájem vnímáte své nálady, cítíte energii toho druhého. Je tomu tak proto, že alespoň na krátkou chvíli dochází k přímému kontaktu dvou různých energetických polí.

 

Neutrální postoj

Prostý kontaktDruhý člověk se již blíží.  Zřetelně jej již vidíte, můžete si letmo prohlédnout jeho fyzický zevnějšek. Při setkání s druhým, nejčastěji neznámým člověkem, nemusí nutně dojít k bližšímu kontaktu. Prostě se jenom minete, projdete kolem sebe na chodníku nebo někde v davu. Možná vás pouze na krátkou chvíli na dotyčném člověku upoutá něco nápadného. Neznáte se, ani netoužíte se blíže setkat. Váš i jeho energetický obal je proto pevněji uzavřen, aura je jakoby opouzdřena v pevném pružném vejčitém obalu. Představte si nyní aury jako nafouknuté dětské balónky. Pokud se jich setká více pospolu a mají dost prostoru, letmo se dotknou a proud vzduchu s nimi pohodí po chvíli jinam, a tak je ze sevření uvolní. Takto se setkaly a letmo dotkly vnější obaly vašich energetických těl. Obě jsou vyrovnaná, plná vlastní energie uzavřené v obalu. Je to situace srovnatelná se vzdáleným míjením. Vaše energetické obaly i po kontaktu zůstaly neporušené. Pokud jste dotyčného vůbec blíže zaregistrovali, váš zážitek ze setkání rychle vyprchá. Vy jste nepředali energii druhému a ani on vám. Ze setkání odcházíte ve stejném energetickém rozpoložení, jako tomu bylo před ním.

Ovlivnění setkáním

Malé ovlivnění auryDošlo ke kontaktu s druhým člověkem. Váš energetický obal nebyl natolik pevný, aby se choval jako pružná bublina nebo jste vy sami toto promísení energií připustili. Energetická pole vás a jiného člověka se střetla, prolnula. Každý z vás je jedinečný, i jeho aura je odrazem jeho bytosti. Vy jste nyní nějakým způsobem zasáhli do aury druhého nebo on do vaší. Vznikla určitá energetická stopa. Došlo k částečnému smísení energií. Vliv byl jistě vzájemný. Těžko říci, zda k dobrému nebo ke špatnému, je to velmi relativní.

Smísením energií jste se mohli jeden druhého obohatit nebo i poškodit. Přijmout něčí postoje a názory za vlastní nebo je odmítnout. Je to vaše volba. Je to vlastně základ všech lidských kontaktů a mezilidských vztahů – sdílení. Na první kresbě je znázorněno setkání dvou lidí, jejichž energetická pole jsou vcelku vyrovnaná. Oba si něco předali, je to vzájemná výměna. Poškozen v energetickém pojetí zde nebyl ani jeden z nich, o energii se neobírali. Jen o sobě po tomto kontaktu vědí více, něco si sdělili.

V druhém případě se již jedná o kontakt se silným dominantním jedincem. Dominantní jedinec je tu nakreslen s aurou zbarvenou do červených odstínů. Svým působením ovlivňuje druhého člověka na obrázku. Zasáhl do jeho mysli, do jeho energetického pole tak, že po něm zůstala znatelná barevná stopa. Na oplátku přejal od sousedního jedince část z jeho postojů nebo hodnot, i on je tedy ovlivněn, ovšem mnohem méně než jeho protějšek.

Pokud by vás při kontaktu s druhým prostoupení cizí energií zasáhlo tak, že to cítíte jako nežádoucí útok, je vhodné uskutečnit energetickou očistu a dočerpat vitální energii z universálního zdroje.

Energetičtí upíři

Energetický upírMožná se vám již někdy stalo, že jste se po setkání s druhým člověkem cítili náhle unavení, vyčerpaní, jakoby zbaveni vitální síly. Zřejmě vás náhle po setkání nebo již během něho rozbolela hlava, ztratili jste chuť pokračovat v předchozí činnosti, opustil vás elán a radost.

Pravděpodobně jste tak zažili setkání s lidmi, které nazývám energetickými upíry. Jsou to lidé, kteří se buď vědomě, nebo nevědomě obohacují o svoji chybějící energii tak, že ji čerpají z aury okolních lidí. Neumí, nechtějí nebo nemohou z různých důvodů svoji vitální sílu dočerpávat přirozeně z universální energie. Není to v souladu s duchovními zásadami, ale jsou lidé, kteří zásady nectí. Jako lákavá sousta k doplnění životní síly jste pro ně právě vy, kteří před nimi svoje energetické pole nedokážete ochránit.

Při setkání bývají navenek velmi aktivní a přátelští, aby ve vás vzbudili dojem, že můžete uvolnit svoji energetickou ochranu. Ve chvíli, kdy to uděláte a oni mají možnost proniknout do vaší aury, zaútočí. Ještě důmyslnější energetičtí upíři si svoji oběť nevysají najednou, ale zachytí se ve vaší mysli energetickou smyčkou. Je to, jako by vás měli ulovené na udičce s dlouhou šňůrou, háček je pevně zaseknut ve vaší auře, ale vy jste rybkou dál plovoucí ve vodě. Většinou ani nepostřehnete, že jste již byli uloveni. Navenek však tito lidé vystupují velmi uhlazeně, často se mohou stavět i do pozice vašeho rádce a pomocníka.

Cílenou manipulací směřují více a více k vašemu ovládání. Mohou ve vás vzbudit dojem, že vy potřebujete je a ne oni vás. Pomalu a postupně vám jsou pak tito lidé i na dálku schopni odčerpávat vaši životní sílu. Pokud se rybka začne cukat, přitáhnou udičku třeba i výhružkami a agresivním jednáním k vaší osobě. Nejčastější taktikou je však určitá manipulace s vámi. Na jednu stranu tak pod vlivem manipulace toužíte po dalším kontaktu s takovým člověkem, na druhou vnitřně cítíte, že je vám po každém dalším setkání stále hůře.

Abyste opět nabyli svoji rovnováhu a osvobodili se od vlivu člověka, který vám takto škodí, je třeba podstoupit určité očistné a harmonizující terapie pro vaši duši. Vzhledem k tomu, že jste ovlivněni manipulací a navíc oslabeni působením cíleného útoku, je vhodné v tomto případě vyhledat pomoc léčitele nebo terapeuta.

Energetické obdarování a posilování

PodporaJdete ulicí, ponořeni do šedi všedního dne a zaujati svými myšlenkami. Blíží se k vám člověk. Přitahuje vaši pozornost. Ne svým vzhledem, ale tím, co z něj vyzařuje. Je to, jako by v šedi dne zazářilo světlo. Tento člověk má energie na rozdávání. Je na takové duchovní úrovni, že dokáže neustále obnovovat svoji vitální sílu z nekonečného pramene Universa. Je jí naplněn po okraj a nabízí. Je na vás, jestli jeho energetickou nabídku přijmete. Šíří se kolem něj pohoda, cítíte se náhle lépe.

Při setkání s ním jako by do vaší mysli proniklo hřejivé teplo. Vaše starosti mizí, šíří se ve vás radost a máte najednou dost síly na to, abyste žili naplno.  Vaše aura se naplňuje světlem, jste mu otevřeni a naplno přijímáte nečekaný příliv energie. Právě jste byli nezištně obdarováni. Dává i vám, jenom proto, že jste nablízku a on vnímá, že jeho pomoc potřebujete. Tím, že je ochoten dávat, posiluje podle zákona rovnováhy nejen vás, ale i sebe.

Ze setkání tak vlastně odcházíte obdarováni a posíleni oba dva. Vy jste dostali příliv pozitivní energie, jste plni síly a elánu. A on vám ji daroval, aby i sám byl obdarován. Vaší radostí, úsměvem, dobrou náladou.

Vzájemnost, ty mně - já tobě

Toto není jen pouhé letmé setkání. Jedná se spíše o delší a hlubší vztah mezi dvěma lidmi. Komunikují spolu, sdílejí určitý prostor, opakovaně se setkávají.  Neustále mezi nimi proudí energie. Vyměňují si vitální sílu sdílením. Energetická pole se mění podle zásady vzájemnosti, jeden se nalaďuje na prožívání a potřeby druhého jedince.

Druhý je podobně připraven sdílet a podporovat druhého.  Je to vzájemná spolupráce v energetické rovině - Ty mně, já tobě. Nejen lidský, tedy i citový vztah, ale i energetický potenciál v aurách obou bytostí je vyrovnaný. Jejich vitální energie koluje, je to akt porozumění a harmonie. Toto energetické sdílení vyžaduje určitou morální a duchovní vyspělost obou jedinců, aby nedocházelo k tomu, že jeden bude více pouze energii brát na úkor druhého. Pokud se takové energetické sdílení podaří, tito lidé spolu žijí v harmonickém vztahu plném lásky a je jim oběma na světě dobře. Toto je ideální stav, ke kterému bychom ve vztazích měli směřovat. V běžných lidských vztazích dochází čas od času ke konfliktu, nepohodě, nerovnováze. Je to naprosto normální a přirozené. Pokud si to lidé, žijící spolu, uvědomí a začnou na vzájemném vztahu opět energeticky pracovat a posilovat jej, může brzy nastat opět soulad.

Doména Já a Ty

Já a tyBavíme se tu o setkávání, o komunikaci, o prolínání a sdílení vitální energie dvou či více lidí. Je však důležité si také uvědomit, co je v energetické rovině při kontaktu s druhými osobami přípustné a co již ne.

Představme si svoji osobu jako doménu Já. Obsahuje naše fyzické hmotné tělo, naši mysl i nehmotnou auru kolem našeho těla. To všechno je naše Já. Já energetické přesahuje Já fyzické, zasahuje do okolního prostoru. Tímto přesahováním vstupujeme i do materiálního a nemateriálního světa kolem sebe při setkávání s druhými bytostmi. 

Žijeme ve společnosti. Kolem nás se vyskytují další a další lidé. I oni mají svoje Jáství. Každý z nich je jedno Já. Má svoje prožitky, emoce, cíle, potřeby a zájmy. Pro nás je to doména Ty. Tamten cizí pán v tramvaji je Ty, Ty je paní prodavačka v supermarketu, můj partner, moji všichni blízcí i neznámí lidé. Pro zjednodušení doména Ty jsou všichni lidé, kromě mne. Na celém světě je tedy pouze Já a mnoho a mnoho lidí Ty.

S lidmi typu Ty se setkáváme. Ať chceme nebo ne, jsou součástí lidského světa. Je tedy třeba vědět, jak se při setkávání zachovat tak, abychom neškodili své auře. Jestliže připustíme, že doména Já je ve všech jejích složkách jedinečný a nedělitelný celek s vlastní svobodnou vůlí, musíme uznat, že stejné právo má každý jedinec ze skupiny Ty. Má také jako my stejné právo na spokojený život, na vlastní rozhodování, na svoji cestu životem. Nemusí se nám to líbit, nemusíme s ní souhlasit. Není však přípustné záměrně ovlivňovat druhého člověka, kteréhokoli Ty, tedy vstupovat do jeho domény, byť s nejlepším úmyslem.

Co vidíme ze své pozice dobré pro druhého, nemusí takto cítit on sám. Nebo to on může vnímat jako svůj problém, ale není dosud připraven a vyzrálý jej řešit. Pokud budeme přestupovat svobodnou vůli druhého, ovlivňujeme jeho energetický obal - vstupujeme záměrně do aury druhého člověka. V energetické rovině se dopouštíme násilí. Násilí opět plodí násilí. Vrátí se k nám jako bumerang, protože jsme vstoupili do nepovolené oblasti.

Co ale můžeme, je posilovat svoji vitální energii tak, abychom druhému ukázali cestu ke světlu a harmonii. Můžeme posilovat druhé a pomáhat jim v jejich životě tím, že budeme kolem sebe šířit světlo, pohodu, štěstí. Na druhých je jejich volba, jestli chtějí toto světlo uvidět a budou ochotni jej přijmout do svého života.

Je naší duchovní cestou, jak budeme ovlivňovat svoje Já, jak mu budeme prospívat nebo škodit svým jednáním. Celý život se učíme, jak jednat, zkoušíme, čím a kým jsme a nejsme, měníme se v průběhu času. Naše energeticky vyvážené Já tak může být k prospěchu lidem v doméně Ty. Toto nás zpětně posílí a pomůže i na naší duchovní pouti.

Přejít na:Myšlenky